Værdier

indledning

Hvem er vi?
Lyngby Friskole er en lille privatskole i Lyngby. Den blev oprettet i 1975 af en kreds af forældre og lærere, der ønskede et bedre alternativ til folkeskolen.  

Børnehaveklasse til og med 9. klasse
Max. 18 børn i indskolingen, 19 børn på mellemtrinnet og  20 børn i udskolingen.  
Hyggeligt miljø i grønne omgivelser, 2 minutters gang fra Lyngby Sø
10 minutters gang fra Lyngby Station ad stille villavej
Integreret fritidsklub
God tid og megen opmærksomhed på hvert enkelt barn
Tæt samarbejde mellem skole og hjem og stor forældreindflydelse
Folkeskolens afgangsprøver

 

Hvad vil vi ?

Skolens formål - uddannelse til fremtider

Lyngby Friskoles formål er at kvalificere eleverne til at leve, deltage og udvikle sig i et samfund, der er karakteriseret ved store og hurtige ændringer. Vi kender ikke nøjagtigt de krav, som fremtiden vil stille til vores børns færdigheder.

Derfor uddanner vi heller ikke børnene til én bestemt fremtid, vi uddanner børnene til at kunne begå sig i forskellige typer af fremtider.

 

Hvad skal børnene lære ?

Rent fagligt skal eleverne naturligvis lære at læse, regne og skrive og det er vores mål er, at børnene får sikre færdigheder i disse discipliner. Vi lægger stor vægt på fagligheden. Disse færdigheder kan dog ikke stå alene. Ligeså vigtigt er det, at børnene bliver i stand til selv at tilegne sig ny viden, samt at de trives godt på skolen..

På det personlige plan lægger vi stor vægt på at styrke børnenes evner til at være selvstændige, kreative, problemløsende, ansvarlige og i stand til at omgås andre. Med en god portion af disse egenskaber er vi sikre på, at børnene er godt rustet til at møde de mulige fremtider, der venter dem.  

 

Børnene skal finde deres egne værdier

På Lyngby Friskole påfører vi ikke børnene et bestemt værdisæt, ligesom vi ikke arbejder hverken ud fra en bestemt politisk eller religiøs overbevisning. Vi tilstræber tværtimod, at børnene selv finder deres egne værdier, og at de bliver i stand til selvstændigt at tage ansvaret for deres videre uddannelse og fremtid.

 

En god skolestart                
Der er især tre elementer, som vi lægger særlig vægt på, når barnet starter i skolen:
selvtillid, trivsel og glæden ved at lære
På Lyngby Friskole giver vi eleverne den selvtillid, der skal til, for at de tør kaste sig ud i det faglige og sociale liv på skolen.
Vi forsøger hele tiden at finde det enkelte barns stærke sider og understøtte disse, så barnet oplever succes, udvikler selvværd og derigennem tør mere på egen hånd.
Den nysgerrighed og appetit på ny viden, som de små møder med, skal bevares. Vi sørger for, at give dem et miljø, hvor de føler glæde ved at lære og hvor det er sjovt at udforske verden.
De oplevelser, som børnene får i det første skoleår, præger deres holdning til det at gå i skole for resten af deres skoletid. Derfor lægger vi meget vægt på glæde og tryghed.
Legen er stadig en vigtig del af de mindste børns liv. På Lyngby Friskole er leg, sang, teater, bevægelse samt at skabe med hænderne. Alt dette har en stor plads i de små klasser.  

 

Det sociale er også vigtigt
Lige fra skolestarten bliver børnene trænet i at samarbejde og omgås andre. Børnene vænnes til at arbejde sammen og at tage hensyn til og acceptere den enkelte. Børnene lærer også at værdsætte andre, også selvom de ikke har samme evner og interesser som én selv.  
Tæt samarbejde med forældrene
Vi kan kun løse opgaven med at uddanne til fremtider i tæt samarbejde med forældrene. Derfor lægger vi stor vægt på, at forældrene deltager i skolens liv og hverdag, både når det gælder det enkelte barn, og når det drejer sig om de fælles aktiviteter, der foregår hele året på skolen.
 

Hvordan gør vi ?

Undervisningsdifferentiering
Børn - og voksne- er forskellige og kun ved at behandle dem forskelligt, giver vi dem lige muligheder. Vi sørger for at finde det tempo og det materiale, som passer bedst til det enkelte barn. Hos os oplever man derfor ofte, at der er mange forskellige undervisningsmaterialer i klassen.
Vi evaluerer løbende sammen med den enkelte elev og forældrene og ser på hvordan eleven udvikler sig fagligt og socialt. Vi aftaler hvilke mål, der skal opstilles og hvordan målene nås. Eleven får på denne måde indflydelse på og medansvar for sin egen indlæring og udvikling.

De kreative fag
Kunst, musik, teater, maleri, skulptur og arkitektur er også en del af skolens verden og vi har dygtige musik- og kunstlærere ansat. Alle vores lærere er i øvrigt seminarieuddannede
Arbejde med skabende virksomhed udvikler og styrker fantasien. Og børn med en rig og veludviklet fantasi bliver bedre til mange ting både rent personligt og sammen med andre.
I kunstundervisningen arbejder vi med at udvikle børnenes billedsprog. Eleverne lærer at se på voksne kunstneres arbejde, vi arbejder med at opøve deres farvesans, grundighed, evne til fordybelse samt mulighed for at give udtryk for deres oplevelser og følelser gennem deres billeder.
I musikundervisningen lærer eleverne at synge og spille på forskellige instrumenter. De får kendskab til forskellige genrer og musik fra andre verdensdele og hvordan man kan udtrykker følelser og stemninger. I musikundervisningen inddrages ikke alene sang og spil, men også leg og drama, så børnene også lærer at udtrykke sig kropsligt.

 

Vores mål - kort fortalt

Personligt:

Være selvstændige - kunne erkende og afklare værdier
Være fantasifulde - kunne skabe
Være problemformulerende - kunne vælge

Socialt:

Være ansvarlige

Fagligt:

Have sikre færdigheder og solid viden
Have indsigt - kunne lære at lære
Have overblik - kunne forudse og foregribe
 

Sprogundervisningen
På Lyngby Friskole starter engelskundervisningen i 0. Klasse, hvilket giver eleverne en god ballast i forhold til kommende udfordringer. I 5. klasse skal eleverne supplere med endnu et fremmedsprog, som er enten tysk eller fransk.
Udlandsrejser
Vores elever deltager på 9. klassetrin i en obligatoriske rejser til udlandet af 1 uges varighed. 
 

 IT er en del af vores dagligdag

På Lyngby Friskole indgår computerne i næsten alle fag. Alle børn har adgang til vores computere både i klasselokalerne og vi har trådløst netværk i alle klasselokaler. Vi har desuden nye smartboards i alle klasser.

For eleverne er en pc´er et helt naturligt arbejdsredskab, hvad enten de skal skrive en rapport, en stil eller lignende, eller de skal søge oplysninger på Internettet til en opgave. Vi har 50 bærbare computere, som eleverne kan låne.
 

Lyngby Friskoles SFO

Klubben har åbent i tidsrummet 7.30 - 8.45 og igen når eleverne har fri. Klubben lukker dagligt klokken 17.00 (fredag klokken 16.00) Børnene kan gå i klubben til og med 3. klasse.

De aktiviteter, der foregår er tilrettelagt ud fra børnenes egne ønsker. Som eksempler kan nævnes bagning, madlavning, boldspil, syning, gymnastik, tegne/male, oplæsning, perlerværksted, filtning og meget mere. Hver dag omkring kl. 15 samles børnene om et let måltid. Vi har bevidst valgt hverken at have tv eller computere i vores SFO.

Klubben er en integreret del af skolen. Om morgenen åbner bl.a. skolens lærere klubben og tager imod børnene. Derudover er vi alle så tæt på hinanden, at beskeder og informationer nemt kan overleveres mellem klubben og skolen. Børnene ser altså de samme voksne dagen igennem og oplever klub og skole som et samlet hele. Når forældrene henter børnene om eftermiddagen, kan de ikke alene høre om, hvad der er sket i klubben, men også i skolen. Dette giver en stor tryghed for både børn og voksne.
 

Forældre - skolesamarbejde
Vi lægger på Lyngby Friskole meget stor vægt på et tæt samarbejde mellem skole og hjem, da det er en forudsætning for, at eleverne får et optimalt udbytte af deres skolegang.
Vi afholder mindst et fælles forældremøde og 1 - 2 klasseforældremøder om året og i det daglige sørger lærerne for en hyppig kontakt til forældrene, ligesom forældrene altid er velkomne til at kontakte lærerne.
Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i skolens liv både i festlige og arbejdsmæssige sammenhænge. Året igennem vil der være arrangementer, hvor forældrene har mulighed for at lære hinanden, børnene og lærerne at kende. Forældrene er således forpligtet til at deltage i mindst en af skolens årlige arbejdsdage.
Det er også muligt at gøre sin indflydelse gældende i forskellige sammenhænge. Skolens bestyrelse, som har det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift, består af forældrerepræsentanter.
I udviklingsrådet arbejder forældre, elever og lærere sammen om at videreudvikle skolens pædagogiske grundlag. Alle forældre og elever kan være med i udviklingsrådet.
Til toppen!
 
 

Indmeldelse

Interesserede forældre kan sammen med deres barn komme til en samtale med skolelederen og blive vist rundt på skolen. Før barnet kan blive meldt ind, skal det gå på prøve i klassen i ca. 2 uger, hvor barnet følger en helt normal skolegang. Efter prøvetiden kan barnet straks meldes ind, hvis skolen og forældrene er enige herom.

Venteliste

Hvis der ikke er plads i en klasse, kan man blive skrevet på venteliste. Man kommer på ventelisten ved at udfylde en ansøgning om indmeldelse og sende den til skolen. Når der bliver plads, henvender vi os til forældrene.

Optagelse i nyoprettede 0. klasser

Man kan også blive skrevet op til 0. kasse. Hvert efterår holder vi informationsmøde om det kommende års skolestart og herefter starter indskrivningen til 0. kasse. Eleverne starter 1.maj.

Såfremt en familie ønsker deres barn optaget i Lyngby Friskoles nye 0. klasse, skal blanketten med ansøgning om optagelse først udfyldes og afleveres.

Familierne indkaldes derefter til optagelsessamtaler i den rækkefølge, som blanketterne er modtaget.

Skolen inviterer til optagelsessamtaler i efteråret før oprettelsen af den nye 0. klasse. Forud for samtalen, skal skolen have modtaget overdragelsespapirer eller udtalelser fra afgivende børnehave, samt andre relevante papirer fra f.eks. tale/høre-pædagog, PPR og Børnepsyk.

Til optagelsessamtalerne deltager skoleleder eller viceskoleleder, børnehaveklasseleder, forældrene og barnet, som ønskes optaget.

Efter samtalerne sammensætter skolens ledelse i samarbejde med børnehaveklasselederen den kommende klasse med fokus på skolens overbevisning og værdigrundlag. Der tages højde for anciennitet på ventelisten, en lige vægtning af kønnene, samt en homogen børneflok. Ansøgende børn med søskende på skolen skal til optagelsessamtaler på lige vilkår med andre ansøgere, men forfordeles ved sammensætning af klassen, såfremt børnene vurderes egnede til optag.

Så snart klassen er sammensat, gives besked til hjemmene med enten et tilbud om optagelse eller et afslag på ansøgning. Der gives altid begrundelse for afslag.

Såfremt en familie tilbageholder informationer om det ansøgende barn i ansøgningsfasen, forbeholder skolens sig ret til at opsige samarbejdet med familien med øjeblikkelig virkning.