Tilsynserklæring 2017

Tilsynserklæring Lyngby Friskole.

 

 

 

 

En overvældende række initiativer er godt i gang på Lyngby Friskole. Fx er den internationale dimension med samarbejde med en skole i Holland veletableret.  Nye initiativer er iværksat i specialundervisningen. Et nyt læseprogram har medført at de fleste elever ”knækker” læsekoden i midten af 0. klasse. Skolen har iværksat et udviklingsarbejde med kulturdagene.

Der er indført religionsundervisning i 1.-3. klasse, svømmeundervisning i en nærliggende svømmehal, samt idrætsundervisning for de store elever i en nærliggende idrætshal.

Skole har 151 elever og der er fyldt op i de fleste klasser.

 

Min ambition med dette tilsynsbesøg, som fandt sted den 12.1.2017 var at opleve et tværsnit af den samlede undervisning på én dag på hele skolen og danne mig et overblik over det undervisningsmæssige og sociale liv på skolen. Efter den indledende samtale med skolelederen overværede jeg således undervisning i samtlige klasser ved dette besøg.

 

0. klasse lærte om ”søde ord” som eleverne skulle lære at stave. Søde ord var ord som eleverne skulle være glade for at arbejde med.  Eleverne arbejde koncentreret og humørfyldt med opgaverne. Læreren hjalp elever som havde behov. De tilstedeværende elever havde alle ”knækket” læsekoden.

 

1. klasse skrev historier på computer. De lærte at gemme historien på computeren. På forbilledlig vis løste lærerne den ikke ukomplicerede logistiske opgave at få computerne samlet og lukket ned.

Eleverne var meget optaget af opgaven, og en af dem udbrød: ”Jeg nåede ikke en gang at skrive min linje færdig”.

Et par elever sad for sig selv og øvede i at læse historier op.

 

2. klasse arbejdede hårdt med regnestykker. På en skærm viste læreren, at klassen nu havde regnet 4630 stykker (rigtig) og når klassen tilsammen havde regnet 5.000 regnestykker, var præmien en hygge time eller fest som eleverne kaldte det. Læreren fortalte eleverne at han forventede, at de efter timen ville være nået til de 5000 stykker og som en elev spurgte: ”Hvis vi når mere end 5.000 stykker rigtig, får vi så dobbeltfest?”

Læreren skulle efter timen rette opgaverne. Nogle af eleverne var så optaget af resultatet, at de spurgte læreren, om de ikke kunne hjælpe ham med at rette opgaverne!

Jeg overværede også idrætsundervisning i 2. klasse. Aktivitetsniveauet var højt og eleverne spillede fodbold på hold som læreren havde valgt.

 

3. klasse havde musik med en vikar og selvom det var en vikar, blev der præsteret god undervisning.

En kvalitet som skolen lægger vægt på. Vikaren melder tilbage til den faste lærer om hvad der er blevet nået i timen.

Eleverne sang og blev akkompagneret af læreren på guitar. Endvidere blev guitarens opbygning gennemgået.

Eleverne fik desuden lejlighed til at høre og se ”ønskekoncert” og der blev samtalet om musikken.

 

 

 

 

I 4/5 klasse overværede jeg både danskundervisning og billedkunst.

I dansk læste eleverne en tekst, hvorefter de skulle besvare opgaver og skrive et digt om teksten. Jeg spurgte eleverne, om det ikke var svært. Nej for ” digtet skulle jo ikke rime”!

Klassen havde været på ekskursion til Statens Museum for Kunst og hver elev valgte sit favorit bilede, som nu skulle males.

 

6/7 klasse sad i forskellige rum på skolen og arbejdede med en personlig nytårstale der skulle læses op for de andre i gruppen.

Jeg hørte et par af talerne og blev meget imponeret. Talerne var inspireret af såvel dronningens nytårstale som statsministerens nytårstale og havde samtidig et personligt budskab.

 

8. klasse havde algebra i matematik. Eleverne skulle lære at benytte bogstaver i matematiske forklaringer. Der blev arbejdet med begreber som areal, multiplikationstabel mv. På forbilledlig vis blev den elektroniske tavle benyttet i undervisningen.

 

9. klasse blev i matematik undervist i privatøkonomi. Eleverne arbejdede med en budgetmodel for en families økonomi, og hver elev skulle desuden udarbejde et budget for sig selv.

Eleverne fandt matematikundervisningen særdeles relevant.

 

10 klasse havde en ny (erfaren) lærer i dansk.  Eleverne havde som lektie fået til opgave at vælge et digt som de skulle fremføre for klassen og argumentere for hvorfor de netop havde valgt dette digt. Elever fik en pædagogisk særdeles god feedback af læreren på deres performance, og klassekammeraterne kunne kommentere og stille spørgsmål til digtet.

Efterfølgende fik eleverne til opgave selv at skrive et digt. En opgave de ikke var bange for at gå i gang med.

 

I min gang rundt på skolen så jeg glade og arbejdsomme børn. Et par gange var der børn der blev kede af det, men der var altid en voksen til at klare situationen.

Jeg havde en samtale med skolens sekretær/regnskabsmedarbejder mm. Børnene kom også trygt til hende..

Jeg afsluttede mit besøg med en samtale med viceskole lederen og to lærere som orienterede mig om skolens fokus på det fællesfaglige naturfagsforløb. Skolen er klædt godt på til den nye eksamen. Desuden blev jeg orienteret om fremmedsprogsundervisningen i udskolingen.

Skolen har tænkt sig at udvide Cambridge Engelsk undervisningen med en time mere om ugen.

Viceskolelederen orienterede mig om yderligere initiativer som fx et arbejde med formulering af værdier for SFO’en, ny hjemmeside der snart går i luften, valgfag, et meget aktivt elevråd og meget andet.

 

Loven kræver nedenstående udtalelse:

Jeg kan på baggrund af mit tilsyn udtale, at skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og samtidig kan jeg konstatere at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Det er over for mig oplyst, at skolen ikke har modtaget donationer.

 

Frank Edelmann Christensen

Tilsynsførende

Tilsynsrapport Lyngby Friskole 2016.

 

Ifølge ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal forældrekredsen vælge en tilsynsførende, der skal sikre, at skolens undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, specielt i fagene dansk, matematik og engelsk.

 

Jeg har været tilsynsførende for Lyngby Friskole i 6 år. Efterhånden har jeg overværet undervisning på samtlige klassetrin.

Mit tilsyn i år var denne gang i 1. klasse, 5/6 klasse og 7/8 klasse, hvor jeg overværede undervisning i dansk og tysk

 

Jeg indledte mit besøg med samtale med den nye skoleledelse.

Ud over en orientering om skolens positive situation kunne jeg konstatere flere nye pædagogiske initiativer.

Skolen er fx anerkendt som Cambridge Associate School, og tilbyder alle elever i 9. og 10. klasse obligatorisk Cambridge engelsk med mulighed for en afsluttende eksamen. Skolen har etableret et udvekslingsprogram med en hollandsk skole og skolen har som noget nyt fået religion på skoleskemaet i indskolingen.

Der er taget initiativer til forbedring af rammerne for idrætsundervisningen, således at undervisningen for de større klasser forgår i en hal udenfor skolen.

Desuden vil der blive etableret obligatorisk svømmeundervisning fra næste skoleår

Alt sammen initiativer som skolens ledelse glæder sig over og det forventes at skolens faglige profil derved bliver endnu tydeligere.

 

På lærerværelset oplevere jeg hele dagen en travl og behagelig atmosfære.

I det hele taget er der en meget imødekommende og venlig tone fra såvel lærere som elever.

Hvilket jeg også iagttog i en af klasserne, da skolelederen kom og præsenterede en eventuel kommende ny elev i klassen

 

 

I første time overværede jeg tyskundervisning i 7/8 klasse.

Fra første minut var eleverne aktive på tysk. Læreren udleverede sedler til eleverne med sætninger på tysk, som eleverne skulle henvende sig til andre elever med. Læreren hjalp eleverne med at formulere hele svarsætninger. Der var stor aktivitet i en behagelig atmosfære.

Efterfølgende arbejdede eleverne med regelmæssige verber. 

Igen var der stor selvstændig arbejdsaktivitet hos eleverne. Da læreren måtte gå udenfor for at tale med en elev arbejdede eleverne intenst videre med det tyske.

Læreren benyttede sig pædagogisk særdeles godt af sit store kendskab til de enkelte elever.

Der var således stor differentiering i vejledningen af den enkelte elev.

 

Efterfølgende overværende jeg en spændende lektion i dansk i 5/6 klasse.

Timen blev bygget op ud fra temaet komposition, hvor eleverne skulle komme med tanker og ideer om litteratur.

Undervejs fik eleverne repeteret berettermodellen.

Herefter blev eleverne delt op i to grupper. Læreren underviste den ene halvdel og for den anden halvdel af eleverne, var der et ugeskema, hvor de selv skulle vælge emner, de skulle arbejde med.

Et særdeles vel planlagt forløb. Den del af klassen der arbejdede med selvvalgte opgaver arbejdede meget intens med deres opgave. Den lærerstyrede del af undervisningen arbejdede med afsæt i lærebogen Fandango. Gennem oplæsning fik eleverne bl.a. repeteret, hvad læreren tidligere havde gennemgået.

 

 

Endelig overværede jeg dansk i 1. klasse.

Alle elever var i gang med at læse en selvvalgt fagbog.

Eleverne var særdeles gode læsere og de hjalp hinanden indbyrdes.

Efterfølgende skulle eleverne svare på spørgsmål vedrørende temaet de læste om.

Eleverne var selvmotiverede og nysgerrige som læreren forklarede mig bagefter.

Læreren havde på glimrende vis sikret sig, at alle elever fik en succesoplevelse ved at læse en bog på det niveau, de kunne klare.

Der var virkelig en imponerende koncentration fra elevernes side gennem hele timen.

Læreren havde på bedste vis tilrettelagt timen, så alle eleverne fik maksimalt udbytte  af timen.

Den var en behagelig atmosfære i klassen.

 

Undervejs havde jeg interessante samtaler enkeltvis med lærerne.

Det er altid imponerende, at finde ud af alle de overvejelser og pædagogiske beslutninger, der er taget inden lektionen og bagefter drøfte hvorledes det er gået.

Generelt er det en fornøjelse at være på skolen og iagttage, hvorledes alle elever og lærere kender hinanden.

 

Jeg finder således, at lærerne i høj grad lever op til Lyngby Friskoles værdier som:

God tid og megen opmærksomhed på hvert enkelt barn, og at børnene lærer at læse regne og skrive, samt at de trives godt på skolen.  Jeg kan således med stor tilfredshed skrive under på, at undervisningen på Lyngby Friskole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Efter mine mange besøg på skolen, kan jeg også skrive under på at skolen lever op til lovens krav om at ” skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

 

Frank Edelmann Christensen

Tilsynsførende

24.7.2015

Tilsynserklæring for Lyngby Friskole 2015.

Ifølge ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal forældrekredsen vælge en tilsynsførende, der skal sikre, at skolens undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, specielt i fagene dansk, matematik og engelsk.

Jeg har været tilsynsførende for Lyngby Friskole i 5 år og har de sidste  år særligt haft tilsyn i de ældste klasser.

Mit tilsyn i år var denne gang i 0. klasse og 1. klasse, hvor jeg overværede undervisning i engelsk, matematik og dansk.

 

Ved mit besøg kunne jeg se, at hovedbygningen var blevet malet. I gården legede børnene og på lærerværelset herskede en travl, men behagelig atmosfære, hvor der var tid til at tage sig af de elever, der kom ind på lærerværelset.

Jeg indledte mit besøg med en samtale med skolelederen og en gennemgang af mit tilsynsbesøg.

Skoleleder Lars Elmø havde efter 6 år på skoleleder posten valgt at stoppe, så det var en god anledning til at se tilbage på 6 fremgangsrige og udviklende år for skolen.

På lærerværelset hilste jeg på de tilstedeværende lærere og den kommende skoleleder Maiken Malmgren.

 

I første time overværede jeg engelsk i 1. klasse.

En time hvor der blev talt meget engelsk og der blev sunget på engelsk.

Temaet var dyr og kæledyr, og der blev bygget op til at sætte to adjektiver sammen om dyret.

Imponerende med så meget engelsk tale i en 1. klasse. Der læses af eleverne en historie på engelsk om ”Markus der ønsker sig et kæledyr”.

Der var en god stemning og der grintes over de mange gode forslag til kæledyr. Timen afsluttes med en danse- og sangleg, hvor der synges på engelsk. Læreren har en særdeles god forståelse for at give den enkelte elev den rette udfordring, således at alle eleverne fik en god oplevelse.

 

I anden time overværede jeg matematikundervisning i 0. klasse.

Timen begyndte med at læreren på glimrende vis indledte timen med at høre, hvordan frikvarteret havde været. Derved fik læreren et yderligere indblik i sociale relationer i klassen.

Timen var et fremragende eksempel på hvordan matematik i 0. klasse kan kombinere, samarbejde, bevægelse og indlæring af matematiske færdigheder samtidig.

Læreren havde på forhånd sat eleverne sammen i grupper af to, der skulle rundt i gården og finde regneopgaver læreren havde lagt ud i forvejen. I fællesskab skulle eleverne regne opgaver og sammen skrive resultaterne ind ved deres pladser i klassen.

Der var stor aktivitet og kun en enkelt konflikt som læreren klarerede på bedste pædagogiske vis.

 

I tredje time overværede jeg dansk i 1. klasse.

Timen indledes med at alle læste et stykke og de andre elever følger med.

Der er en god arbejdsro. Også i den time, er der bevægelses aktivitet og indlæring samtidig.

Ude i gården er der quiz og bytte kort. En glimrende øvelse hvor eleverne både lærer at læse op og samtidig lærer at stave samtidig med, at der er et lille konkurrence moment som tydeligvis motiverer og morer eleverne.

Derefter er der i klassen sammensatte ord, der skal læres. En time med stor aktivitet og indlæring i en behagelig og afslappet atmosfære.

Efterfølgende havde jeg opfølgende samtaler enkeltvis med lærerne. De havde alle en klar plan med deres time samtidig med, at de var i stand at justere timen i forhold til progressionen i indlæringen for eleverne.

Generelt er jeg meget imponeret over den enkelte lærers evne til at tilgodese elevernes individuelle udvikling, samtidig med en klar plan for hele klassen.

Jeg finder således at lærerne i høj grad lever op til Lyngby Friskoles værdier som:

God tid og megen opmærksomhed på hvert enkelt barn og at børnene lærer at læse regne og skrive, samt at de trives godt på skolen.  Jeg kan således med stor tilfredshed skrive under på, at undervisningen på Lyngby Friskole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Frank Edelmann Christensen

Tilsynsførende